پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور Sea Pearl

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور Sea Pearl

خدمات کیترینگ و هتلداری شناور Sea Pearl مستقر در فاز 17 و 18 پارس جنوبی با مدیریت شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

اطلاعات بیشتر...

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور ابوذر 114

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور ابوذر 114

خدمات کیترینگ و هتلداری شناور ابوذر 114 مستقر در فاز 12 پارس جنوبی با مدیریت شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

اطلاعات بیشتر...

تامین نیروی انسانی مارین و پروژه شرکت برهان دریا کیش

تامین نیروی انسانی مارین و پروژه شرکت برهان دریا کیش

عملیات بازسازی سکوهای ابوذر به کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره

اطلاعات بیشتر...

تامین نیروی انسانی مارین و پروژه شرکت رال آفشور - شناور DSV DP2

تامین نیروی انسانی مارین و پروژه شرکت رال آفشور - شناور DSV DP2

عملیات Free Span Correction در پارس جنوبی و نصب Spool پارس جنوبی

اطلاعات بیشتر...

تامین نیروی انسانی پروژه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

تامین نیروی انسانی پروژه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

نصب جکت ها و سکوهای منطقه پارس جنوبی

اطلاعات بیشتر...

گواهی نامه ها

گواهی نامه ها

گواهی نامه های صادر گردیده از سوی کارفرمایان پروژه ها

اطلاعات بیشتر...

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور لوله گذار Sea Pad

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور لوله گذار Sea Pad

خدمات کیترینگ و هتلداری شناور Sea Pad مستقر در فاز 13 پارس جنوبی با مدیریت شرکت PGFK

اطلاعات بیشتر...

پروژه ارائه خدمات کیترینگ دکل حفاری Paradise 400 شرکت Strata

پروژه ارائه خدمات کیترینگ دکل حفاری Paradise 400 شرکت Strata

پروژه ارائه خدمات کیترینگ دکل حفاری Paradise 400 شرکت Strata

اطلاعات بیشتر...

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور MV Falcon Warrior شرکت POEC و MSG

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور MV Falcon Warrior شرکت POEC و MSG

خدمات کیترینگ و هتلداری شناور Falcon Warrior مستقر در فاز 17/18 پارس جنوبی با مدیریت شرکت POEC و MSG

اطلاعات بیشتر...

	پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور لوله گذار Sea Pad

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور لوله گذار Sea Pad

خدمات کیترینگ و هتلداری شناور Sea Pad مستقر در فاز 17/18 پارس جنوبی با مدیریت شرکت صدرا

اطلاعات بیشتر...

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور Sea Fox Burj شرکت POEC و MSG

پروژه ارائه خدمات کیترینگ شناور Sea Fox Burj شرکت POEC و MSG

خدمات کیترینگ و هتلداری شناور Sea Fox Burjمستقر در فاز 17/18 پارس جنوبی با مدیریت شرکت POEC و MSG

اطلاعات بیشتر...